Perusoikeuksien vastainen kansalaisaloite eheytyshoitojen kriminalisoimisesta

on jälleen osoitus seksuaalivähemmistöjen äärimmäisistä keinoista asiansa edistämisessä keinoja kaihtamatta. Sukupuolisuuden määrittely on vaivihkaa muutettu epämääräisesti ja kestämättömästi alati muuttuviin tunteisiin ja kokeiluihin perustuvaksi, jonka jatkossa voinee toteuttaa myös ilmoitusluonteisesti. Jokaisella on oikeus tehdä elämässään omia laillisia valintojaan,  mutta eheytyshoitojen ja niihin liittyvän tuen kieltäminen on massiivista ja loukkaavaa ideologian levittämistä muiden vakaumuksista piittaamatta. Tieteellisestä näkökulmasta ihmisen sukupuolena voi biologisesti olla vain mies tai nainen eikä tätä todellisuutta voi muuttaa millään keinoin. Lääketieteelliset operaatiot ja niiden mittavat ja kalliit hormonihoidotkaan eivät muuta ihmisen sukupuolta, sillä geneettisesti syntymälahjana saatu alkuperäinen sukupuoli on aina kiistattomasti todennettavissa. Niissä äärimmäisen harvinaisissa poikkeamissa, jossa määrittely on osin ongelmallista, on kyse lääketieteellisesti todettavista kehityshäiriöstä. Eduskunnan käsittelyyn tullut kansalaisaloite on monin tavoin räikeä ja perustuslain sekä itsemääräämisoikeuden että tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vastainen. Sen piilotavoitteina ovat selvästi kriittisen keskustelun ja arvioinnin kieltäminen perusteeton kriminalisointi sekä täten todellisen sananvapauden mitätöinti.

Setan toimesta on kouluihin levitetty sukupuolivähemmistöjen ideologiaa, jossa kyseenalaistetaan lasten sukupuoleen liittyvää ajattelua ja aiheutetaan sekaannusta ja mielipahaa välittämättä vähääkään enemmistön vakaumuksista ja mielipiteistä  loukaten täten räikeästi sekä lasten että heidän vanhempiensa perusoikeuksia. Nykyisin pyritään lisäksi saamaan alaikäisille lapsille oikeus päättää itse suuntautumisestaan jopa sosiaali- ja terveystoimen tuella. Tämä on johtamassa vaaralliseen  kehitykseen yhteiskunnallisine ristiriitoineen, jossa lasten ja nuorten psyykettä ja sosiaalista kanssakäymistä häiritään sekoittaen  lasten sosiaalista ja luonnollista seksuaalista käsitystä sukupuolestaan. On hämmästyttävää, miksi lääketieteen edustajat sekä sosiaali- ja terveystoimen johto ovat suostuneet sukupuolen vaihtamisen täysin  mahdottomiin ja kalliisiin operaatioihin. Lisäksi niihin vaaditut resurssit ovat pois julkisen terveydenhoidon hoitoresursseista.

YK:n vuonna 1948 julkaisema Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus määrittelee kattavasti, mitä ihmisoikeuksilla tarkoitetaan ja millaisia konkreettisia oikeuksia ihmisarvon, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kunnioittaminen edellyttää. YK:n julistuksessa (A16) selvästi painotetaan, että perhe on yhteiskunnan luonnollinen ja perustava ydinosa ja sillä on oikeus yhteiskunnan ja valtion suojaan. Lisäksi lapsilla on sitova ihmisoikeus isään ja äitiin. EU:n puitteissa on hämmästelty Unkarin toimia sen pyrkiessä lainsäädännöllisesti suojaamaan alaikäisiä tarpeettomalta sukupuolivähemmistön propagandalta ja koventamaan pedofilian rangaistuksia. Länsimaisessa käytännössä lapsia ja alaikäisiä on suojeltu jopa elokuvien ja muiden julkaisujen väkivalta- ja epäsiveellisisyysluokittelulla, mutta miksi sukupuolivähemmistön toimintaa ja propagandaa ei alaikäisten suhteen kyseenalaisteta?

Kansanlaisaloitteen mukaan seksuaalisen suuntautumista ei saa yrittää muuttaa, vaikka sen  omana ideologisena tavoitteena on nimenomaan ihmisten sukupuolisuuden kyseenalaistaminen ja houkuttelu jopa räikeä painostus uuden sukupuolisen suuntautumisen valintaan. Tästä on saatu  esimerkkejä mm. kansainvälisen ’kaapista ulos’ -kampanjan kautta, jossa houkuteltiin ensin kokeiluihin ja painostettiin sen  jälkeen tunnustamaan julkisesti ’suuntautuminen’.  

Valtaosan poliittisista päättäjistä on siis jälleen kerran otettava kantaa todellisten ihmisarvojen ja sanan- ja ilmaisuvapauden puolesta vähemmistöterroria vastaan !